Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Quyền sử dụng và truy cập dữ liệu cá nhân

Bằng cách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, được sự đồng ý của bạn chungcuthe9stellars sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau: · Thực hiện và đáp ứng các cam kết theo hợp đồng hoặc pháp lý; · Kiểm tra quyền truy cập và quản lý tài khoản người dùng (nếu hiện có); · Thông báo về các cập nhật hoặc sửa đổi các sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện của chúng tôi cũng như các điều chỉnh của T & C, v.v. ; · Để phát triển và duy trì mối quan hệ khách hang giữa bạn và chungcuthe9stellars; · Cho các mục đích tiếp thị; Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền trong chungcuthe9stellars cũng như cho các đối tác hiện tại của Công ty theo yêu cầu của bạn và được xử lý cho các mục đích nói trên. Dữ liệu của bạn sẽ không được phép truyền, chuyển hoặc bán dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba bên ngoài Công ty và các đối tác hiện tại.

Truyền dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Chúng tôi có quyền truyền dữ liệu cá nhân của bạn đến các công ty bên thứ ba (nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền) ở nước ngoài, miễn là điều này phù hợp với việc xử lý dữ liệu được mô tả trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Chúng phải tuân theo nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu ở mức độ tương tự như chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi không ngừng tối ưu hóa các quy trình và công cụ để ngăn chặn việc thao túng, sửa đổi, xâm nhập, xóa và truyền dữ liệu của bạn có chủ ý hoặc vô ý, bất hợp pháp và trái phép. Nhân viên của chúng tôi và những người trong số các đối tác của chúng tôi bị ràng buộc bởi tính bí mật và tuân thủ các điều khoản bảo vệ dữ liệu pháp lý.

Khoảng thời gian lưu trữ giữ liệu của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được giữ ở dạng có thể nhận dạng bởi chungcuthe9stellars trong phạm vi yêu cầu của và trong suốt thời gian của các dịch vụ đã đăng ký. Sau đó, chúng sẽ bị xóa khỏi các tệp của chungcuthe9stellars. Khách truy cập lưu ý rằng việc lưu trữ sau thời hạn này và việc tiết lộ cho các cơ quan có thẩm quyền sẽ được bảo lưu, theo các yêu cầu pháp lý hiện hành, đặc biệt trong trường hợp nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp và / hoặc yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.

Quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân thuộc về bạn vì vậy bạn luôn có quyền biết điều gì đang xảy ra và quyết định điều gì sẽ xảy ra với nó. Theo luật bảo vệ dữ liệu, bạn có các quyền sau: · Quyền truy cập · Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn · Quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn · Quyền hạn chế hoặc chặn việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn · Quyền phản đối xử lý